Valdība apstiprina jaunu ēku norobežojošo konstrukciju būvnormatīvu LBN 002-19

2019. gada 25. jūnijā valdība apstiprināja jaunus Ministru kabineta (MK) noteikumus “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 002-19 “Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika””. Būvnormatīvā veiktās izmaiņas un precizējumi vērsti uz projektu kvalitātes uzlabošanu un tādējādi ēkas būvfizikālo parametru uzlabošanu. Jaunie noteikumi stāsies spēkā 2020.gada 1.janvārī.

Noteikumu mērķis ir samazināt enerģijas patēriņu ēkās, paaugstinot enerģijas izmantošanas efektivitāti, kā arī novērst būvfizikāla rakstura defektu veidošanos ēkās un būves elementos. Ar jauno būvnormatīvu tiek noteikts, ka ēku būvniecībā nepieciešams paredzēt enerģētiski efektīvus būves elementus, kas ierobežo oglekļa dioksīda emisiju.

Būvnormatīvs nosaka ēku ārējo norobežojošo konstrukciju būvelementu un to savienojumu energoefektivitātes projektēšanas kārtību jaunbūvējamām, pārbūvējamām un atjaunojamām apkurināmām ēkām, kā arī esošajās ēkās ierīkojamām jaunām apkurināmām telpām, kurās apkures sezonā tiek uzturēta temperatūra 8° C un augstāka.

Lai ēku pārbūvē netiktu ierobežoti dažādi konstruktīvie risinājumi un arhitektūras formas vai būvniecības ieceres ierosinātāja vēlmes, normatīvās siltumcaurlaidības vērtības ir izņemtas no līdzšinējā būvnormatīva. Maksimāli pieļaujamās U vērtības normatīvā ir uzrādītas ar mērķi ierobežot siltumtehniski ļoti sliktu un nedrošu konstrukciju izbūvi, kas var novest pie dažāda veida problēmām ekspluatācijas laikā.

Maksimālo vērtību kontekstā k koeficienta izmantošana vairs nav tik kritiska, jo kWh/m2 ir definēts un maksimālās U vērtības ir tikai, lai saglabātu drošuma līmeni konstrukcijām. 

Ņemot vērā ēkas vidējo apkurināmo telpu augstumu, ēku energoefektivitātes minimālo pieļaujamo līmeni apkurei, ir veikti potenciāli uzlabojumi esošajai formulai.

Lai uzlabotu būvkonstrukciju drošumu un ilgmūžību ir papildināti punkti par būvelementu tvaika caurlaidību. Definējot minimālās Sd vērtības, tiek ierobežots mitruma daudzums, kas nokļūst būvkonstrukcijā. Tāpat ir pastiprinātas prasības ēku energoefektivitātes minimālajam pieļaujamajam līmenim, energoefektivitātes novērtējumam apkurei atjaunošanām un pārbūvēm no 2021. gada.

TECHNONICOL tehniskais speciālists Latvijā Ainārs Dudars uzsver, ka jaunais būvnormatīvs ir būtisks katrai ēkai, jo īpaši akcentējot atbilstošas tvaika izolācijas izmantošanu Latvijas būvniecības objektos. “Es ceru, ka jaunie noteikumi raisīs vēl plašākas diskusijas par kvalitatīvas un atbilstošas tvaika izolācijas izmantošanu Latvijas būvniecības objektos, jo šis jautājums ir svarīgs ikvienam būvniecībā iesaistītajam – gan projektētājiem, kuriem jānorāda atbilstoša tvaika izolācija izvēlētajam jumta segumam, gan jumiķiem kuriem jāspēj pareizi izvēlēties un novērtēt tvaika izolācijas atbilstība konkrētam jumtam. Neatbilstoši izvēlēta tvaika izolācija jumta konstrukcijās rada kondensātu, kas savukārt pasliktina gan siltumizolācijas materiālu efektivitāti, gan ēkas kopējo stāvokli,” norāda speciālists.

Ar noteikumu projektu tiek izpildīts Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 19. maija direktīvas 2010/31/ES par ēku energoefektivitāti 4. pants, 6. pants un 7. pants, kas nosaka, ka dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka tiek noteiktas minimālās energoefektivitātes prasības attiecībā uz būves elementiem, kas ir norobežojošo konstrukciju daļa un kas būtiski ietekmē norobežojošo konstrukciju energoefektivitāti, kad tos nomaina vai modernizē, un tādējādi sasniegtu izmaksu ziņā optimālu līmeni. Arī attiecībā uz jaunām ēkām dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka jaunās ēkas atbilst minimālajām energoefektivitātes prasībām, bet esošām ēkām dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka gadījumos, kad ēkās veic nozīmīgu atjaunošanu, ēkas vai tās atjaunotās daļas energoefektivitāte tiktu uzlabota tā, lai varētu izpildīt minimālās energoefektivitātes prasības. Šīs minimālās energoefektivitātes prasības pārskata regulāros laikposmos, kas nav ilgāki par pieciem gadiem, un vajadzības gadījumā tās atjaunina, lai ņemtu vērā tehnikas attīstību būvniecības nozarē.

2019. gada 25. jūnija Ministru kabineta noteikumi Nr. 280 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 002-19 "Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika" pieejami MK tīmekļvietnē: https://likumi.lv/ta/id/307966-noteikumi-par-latvijas-buvnormativu-lbn-002-19-eku-norobezojoso-konstrukciju-siltumtehnika